OBCHODNÍ PODMÍNKY

Hlavní stránka / O NÁS / OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY BASECAMPAGENCY

I. Obecná ustanovení
1.1 Tyto Obchodní podmínky blíže upravují smluvní vztahy mezi Dodavatelem – obchodní společností BASECAMP AGENCY, 
Karolína Bukovjanová IČ:73680478, se sídlem Praha 5, Zvoncovitá 1969/11, PSČ 15500, (dále jen Dodavatel) a Odběratelem a vztahují se na dodávky veškerého sortimentu Dodavatele, který aktuálně nabízí, mimo jiné i prostřednictvím elektronické prezentace, umístěné na internetových stránkách www.basecampagency.cz.
1.2 Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Skutečnosti a právní vztahy těmito Obchodními podmínkami neupravené se řídí především obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).

II. Smlouva
2.1 Smlouva je uzavírána písemně nebo formou elektronické pošty (vzájemnou e-mailovou komunikací Odběratele s Dodavatelem), pokud jsou z jejího obsahu zřejmé všechny podstatné náležitosti smlouvy.
2.2 Objednávka Odběratele musí mít písemnou formu, případně formu zprávy elektronické pošty (e-mail) a musí být dostatečně určitá. Za objednávku se považuje písemné potvrzení kalkulace a grafického náhledu. Objednávka je pro Odběratele závazná a může jím být odvolána pouze do okamžiku jejího přijetí ze strany Dodavatele.
2.3 Potvrzením objednávky ze strany Dodavatele je mezi smluvními stranami smlouva uzavřena. Potvrzení přijetí objednávky Dodavatelem musí mít písemnou formu, případně formu zprávy elektronické pošty (e-mail). Přijetí objednávky je účinné okamžikem doručení potvrzení Odběrateli.

III. Výpůjčka vzorků
3.1 Po dohodě smluvních stran má Odběratel možnost si od Dodavatele vypůjčit vzorky z nabízeného sortimentu zboží. Výpůjčka je bezplatná nebo na smluvní vratnou zálohu a o jejím poskytnutí smluvní strany sepíší výpůjční protokol, v němž bude uveden druh, počet a cena vypůjčených vzorků.
3.2 Odběratel je povinen vypůjčené vzorky zboží vrátit Dodavateli nejpozději do 1 měsíce ode dne jejich vypůjčení a sepsání výpůjčního protokolu. Pokud Odběratel vypůjčené vzorky v uvedené lhůtě nevrátí je povinen uhradit Dodavateli jejich plnou cenu, uvedenou ve výpůjčním protokolu. Tuto cenu vyfakturuje Dodavatel Odběrateli fakturou vystavenou dle čl. VIII. těchto Obchodních podmínek.

IV. Cena zboží
4.1 Cena za dodání objednaného zboží je vždy sjednána přímo ve Smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s výrobou zboží včetně jeho balení s výjimkou ceny za dopravu zboží od Dodavatele k Odběrateli. Ceny jsou ve smlouvě uváděné bez DPH 21% a dopravy. Cena za dopravu je individuální a její výše se odvíjí od místa dodání, váhy a objemu zásilky.
4.2 Dodavatel si z důvodu možné změny cen u subdodavatele či výrobce vyhrazuje právo změny ceny nabízeného zboží v mezidobí od zaslání cenové nabídky do přijetí objednávky. Po potvrzení objednávky Dodavatelem (tj. po uzavření smlouvy) je cena pro obě smluvní strany závazná.

4.3 Dodavatel nabízí jako přidanou hodnotu vyhotovení grafického návrhu a výrobu fyzického vzorku zdarma u tiskových technologí, které to umožňují a to v případě potvrzení objednávky a realizace. V případě storno objednávky si dodavatel vyhrazuje právo účtovat si veškeré poplatky za náklady na výrobu, materiál, služby a práci spojené se zakázkovou výrobou na základě dané smlouvy.

V. Dodání zboží
5.1 Dodací lhůta je indivivuální a odvíjí se od specifikace dané zakázky a použité tiskové techbnologie.
5.2 Dodací lhůta nepočíná běžet od uzavření smlouvy, tj. přijetím objednávky, ale začíná běžet až od okamžiku, kdy Dodavatel obdrží od Objednatele jeho písemné (popřípadě e-mailové) odsouhlasení poslední korektury návrhu (vzorku) zboží bez dalších výhrad.
5.3 Nedodržení dohodnuté dodací lhůty není důvodem k odstoupení Odběratele od smlouvy. Pokud však Dodavatel nedodá Odběrateli objednané zboží ani v náhradní přiměřené lhůtě, vznikne Odběrateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

VI. Převzetí zboží Odběratelem
7.1 Odběratel je povinen při převzetí zboží zkontrolovat stav a úplnost zásilky, zejména zda je ve správném množství a bez zjevných vad, což potvrdí do dodacího a přepravního dokladu. Pokud nebude zjevná vada či vada v množství vytčena v dodacím dokladu, považuje se dodávka za dodávku ve správném množství a bez zjevných vad.
7.2 Převzetím zboží přechází na Odběratele nebezpečí škody na zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na Odběratele až úplným zaplacením ceny.

VII. Platební podmínky
7.1 Dodavatel vystaví na cenu za dodání objednaného zboží Odběrateli fakturu na příslušnou částku. Pokud není dohodnuto jinak, vystavuje Dodavatel Odběrateli zálohovou fakturu na 50% s termínem úhrady před vyzvednutím zboží. Doplatková faktura na 50% je Odběrateli vystavena na standardní splatnost 2 týdny v den převzetí celé zakázky odběratelem.
7.2. Datem uhrazení faktury je datum připsání příslušné částky na účet Dodavatele. V případě prodlení Odběratele s úhradou fakturované částky je Odběratel povinen uhradit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den
prodlení. Započtení na cenu se zakazuje.

VIII. Odpovědnost za vady
8.1 Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho převzetí Odběratelem.

IX. Odstoupení od smlouvy
9.1 Dodavatel je oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy zcela, případně zčásti, jestliže se splnění objednávky, které je předmětem smlouvy, stane nemožným (tzn. subdodavatel či výrobce již objednané zboží nedodává resp. nevyrábí a nelze jeho dodání zajistit ani za ztížených podmínek či po sjednaném čase). Pokud Odběratel již zaplatil část nebo plnou cenu objednávky, je Dodavatel povinen mu zaplacenou částku bez zbytečného odkladu v plné výši vrátit.

X
Zasláním objednávky odběratel souhlasí s uvedenými obchoními podmínkami. Odběratel není oprávněn od smlouvy odstoupit.


Naše podnikání je chráněno Centrálním registrem dlužníků

Napište nám

Jméno:
Příjmení*:
Email*:
Telefon:
Text vzkazu*:


Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole je nutné vyplnit.

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

DĚLÁME REKLAMU JINAK 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.